Previous
Previous Product Image

Al Wafi Syarah Kitab Arbain An Nawawiyah

Rp115.000
Next

Tafsir Tarbawi

Rp150.000
Next Product Image

60 Sirah Sahabat Rasulullah SAW

Rp124.000

Add to Wishlist
Add to Wishlist
SKU: P-Q3Hs8 Category: Tag:

Description

Sepanjang sejarah manusia, kesetiaan, kejujuran dan kesunggguhan dalam mencapai tujuan hidup yang tinggi dan luhur belum pernah dapat disaksikan kembali sebagaimana yang telah diabadikan oleh sejarah islam dan tokoh-tokohnya pada kurun waktu yang lalu. Siapapun yang menelusuri jejak perjalanan hidup para sahabat akan melihat sosok-sosok manusia dengan prestasi luar biasa. Manusia yang mampu membangkitkan semangat juang di jalan Allah dan menyempurnakan kesabaranmempertahankan keislaman mereka saat ujian dan fitnah mendera bertubi-tubi. Kepribadian mereka yang agung dapat menghidupkan hati setiap orang yang membaca kisah mereka. Tidak ada satupun di antara mereka, kecuali telah melukiskan sejarah keharuman probadi-pribadi yang mesti dijadikan teladan.

Kisah yang terdapat dalam buku ini bukan kisah fiktif. Kisah ini adaslah nyata, dilukiskan dan diabadikan oleh tinta emas sejarah tentang sekelompok manusia agung yang berusaha mencapai kesempurnaannya. Manusia-manusia yang telah hadir di dunia aqidah dan keimanan. Manusia-manusia yang telah menunjukkan keistimewaan mereka sebagai generasi pertama umat islam. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah (az-zumar : 18)

Ke-60 sahabat nabi saw yang ditampilkan di buku ini sebagai gambaran ptret sensasional generasi emas islam adalah Mus`ab bin umair Salman al-farisi Abu dzar al-ghifari Bilal bin rabah Abdullah bin umar Sa`ad bin abi waqqosh Shuhaib bin sinan Mu`adz bin jabal Miqdad bin `amr Sa`id bin amir Hamzah bin abdu muthalib r.a Abdullah bin mas`ud Hudzaifah bin yaman Ammar bin yasir Ubadah bin shamit Khabbab bin arat Abu ubaidah bin jarrah Utsman bin mazh`un Zaid bin haritsah Ja`far bin abu thalib Abdullah ibnu rawahah Khalid bin walid Qais bin sa`ad bin ubadah Umair bin wahb Abu darda`Zaid bin khathab Thalhah bin ubaidillah Zubair bin awwam Khubaid bin `adi Umair bin sa`d Zaid bin tsabit Khalid bin sa`idAbu ayyub al-ansharii Abbas bin abdul muthalib Abu hurairahBara` bin malik Utbah bin ghazwan Tsabit bin qais Usaid bin hudhair Abdurrahman bin auf Abu jabir (Abdullah bin amr bin haram)Amr bin jamuh Habib bin zaid Ubay bin ka`abSa`d bin mu`adz Sa`d bin ubadah Usamah bin ziad Abdurrahman bin abu baker Abdullah bin amr bin ashAbu sufyan bin haritsImran bin hushainSalamah bin akwa`Abdullah bin zubairAbdullah bin abbasAbbad bin bisyirSuhail bin amruAbu musa al-asy`ariThufail bin amru ad-dausiAmru bin ash danSalim maula abu hudzaifah

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “60 Sirah Sahabat Rasulullah SAW”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping